මදුෂ් ඝාතනය වූ ස්ථානයේ සමීප රූප - lankaenewsGossip

මදුෂ් ඝාතනය වූ ස්ථානයේ සමීප රූප

 අද උදෑසන මාළිගාවත්තේදී මාකඳුරේ මදුෂ් ඝාතනය වූ ස්ථානයේදී ලබාගත් සමීප රූප කිහිපයක් මේ සමග පළවේ.

 Captured by - Sanjeewa Lasantha

No comments

Powered by Blogger.