මදුෂ් ඝාතනය වූ ස්ථානයේ සමීප රූප - lankaenewsGossip

මදුෂ් ඝාතනය වූ ස්ථානයේ සමීප රූප

 අද උදෑසන මාළිගාවත්තේදී මාකඳුරේ මදුෂ් ඝාතනය වූ ස්ථානයේදී ලබාගත් සමීප රූප කිහිපයක් මේ සමග පළවේ.

 Captured by - Sanjeewa Lasantha

1 comment:

  1. The History of the Casino - One of the Most Popular Casinos
    A relative casinosites.one newcomer to the 1xbet korean world of online gambling, Wynn Las Vegas opened its doors to a https://access777.com/ new audience of over 600,000 in 2017. This 토토 사이트 was the herzamanindir first casino

    ReplyDelete

Powered by Blogger.