ඉන්දීය සුපිරි නළු සුශාන්ට් සිං ගේ සිය දිවි නසාගැනීමේ සිදු වීමේ විමර්ශන කටයුතු සඳහා එරට සුපිරි නිලි දීපිකා පදුකෝන් පොලීසියට කැඳවා තිබෙනවා. සුශාන්ට් සිං ගේ මරණය සම්බන්ද මත්ද්‍රව්‍ය පිලිබඳ පරීක්ෂණයක් සඳහා සාක්ෂි විමසීමටයි දීපිකා මෙලෙස ඉන්දීය පොලීසියට කැඳවා තිබෙන්නේ. - lankaenewsGossip

ඉන්දීය සුපිරි නළු සුශාන්ට් සිං ගේ සිය දිවි නසාගැනීමේ සිදු වීමේ විමර්ශන කටයුතු සඳහා එරට සුපිරි නිලි දීපිකා පදුකෝන් පොලීසියට කැඳවා තිබෙනවා. සුශාන්ට් සිං ගේ මරණය සම්බන්ද මත්ද්‍රව්‍ය පිලිබඳ පරීක්ෂණයක් සඳහා සාක්ෂි විමසීමටයි දීපිකා මෙලෙස ඉන්දීය පොලීසියට කැඳවා තිබෙන්නේ.

ඉන්දීය සුපිරි නළු සුශාන්ට් සිං ගේ සිය දිවි නසාගැනීමේ සිදු වීමේ විමර්ශන කටයුතු සඳහා එරට සුපිරි නිලි දීපිකා පදුකෝන් පොලීසියට කැඳවා තිබෙනවා.  සුශාන්ට් සිං ගේ මරණය සම්බන්ද මත්ද්‍රව්‍ය පිලිබඳ පරීක්ෂණයක් සඳහා සාක්ෂි විමසීමටයි දීපිකා මෙලෙස ඉන්දීය පොලීසියට කැඳවා තිබෙන්නේ.


No comments

Powered by Blogger.